Telegram app
מילים – לאה גולדברג
לחן ושירה – אילת אבני
גיטרה וקולות – רעות זורמן
בס – יהונתן רם
תופים – ליאור יצחקי
צילום – יגאל דוד חכמון


הדממה שבשלה בי על סף נשמתי
כאילן כבד פירות היא ניצבת.
היא קיפלה בתוכה את חיי ומותי.
על קברי היא תהיה מצבת.

תפילותיי רק אליה – כל תג וכל אות,
קראתיה אליי – כי טובה היא.
והנה היא איתי בפשטות שכזאת
כמו אור שהודלק בבית.

זה הרוח הטוב שנגע בפניי – 
מה הוא, בא מה הוא בא להשכיח?
בדממה הוא רק הד מזמורך אדוניי,
שנפרד מעומקו של רקיע.