Telegram app
לחן – אילת אבני

ציור עטיפה – אלונה הרפז


היא רק שקטה ממני וקלה,
כאור אביב הטס על פני הנחל.
ברכת חולין פושרת בקולה:-
אני מזמור לחג – שפעם בשנה חל.


והוא מולי ידליק את נר השעווה,
וכמארון – תורה יוציא לבב – עצרת.
מעבר לכותלי יום יום האהבה
יפיל פריו המר אל טנא האחרת.

היא אינה טובה ממני ואינה
יותר ממני מפייסת וסולחת.
היא רק שקטה מאוד ובטחונה
גילה לי בלגלוג שהיא המנצחת.