Telegram app
לחזות בנעם השם מציגים “לבקר בהיכלו” מקבלים משקפת ושלט ורואים את בית המקדש בגודל מדויק בשיא תפארתו ובעזרת השלט אנחנו ממש משתתפים שם

למידע נוסף על מיצגים והזמנות
055-6693-224
lba-vr.com
https://wa.me/0556693224 לשליחת וואצאפ כנסו :
כתובת להארות והערות
lba.new.vr@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/ESIiTNSAaasLRwOwGTNefy ניתן לעקוב בקבוצה שלנו בוואצאפ :

הר הבית , עזרת הנשים, לשכת המצורעים , לשכת העצים, לשכת הנזירים, לשכת השמנים , דלתות ניקנור , שער ניקנור, לשכת כלי השיר, לשכת פנחס המלביש, לשעות עושי חביתין, לשכת המלח, לשכת המדיחין , לשכת הפרוה ,לשכת בית אבטינס, שער המים, שער הקרבן , שער הבכורות, לשכת פלהדרין, לשכת העץ , לשכת הגולה ,שכת הגזית , בית המוקד, לשכת עושי לחם הפנים , לשכת בית המוקד , לשכת החותמות , לשכת הטלאים, שער השיר , שער הניצוץ. , בית הניצוץ , טו מעולת , מזבח החיצון, הכבש, יסוד המזבח, המערכה הגדולה, התפוח, מערכת הקטורת, המוכני, הכיור , שלחן לחם הפנים, לחם הפנים, מזבח הזהב, מזבח הקטורת, מזבח הפנימי, מנורת הזהב, ארון הברית , הכרובים, ההיכל, קודש הקודשים

#ביתהמקדש #מזבח #מציאותמדומה
#הרהבית , #עזרתהנשים, #לשכתהמצורעים , #לשכתהעצים, #לשכתהנזירים, #לשכתהשמנים , #דלתותניקנור , #שערניקנור, #לשכתכליהשיר, #לשכתפנחסהמלביש, #לשכתעושיחביתין, #לשכתהמלח, #לשכתהמדיחין , #לשכתהפרוה ,#לשכתביתאבטינס, #שערהמים, #שערהקרבן , #שערהבכורות, #לשכתפלהדרין, #לשכתהעץ , #לשכתהגולה ,#שכתהגזית , #ביתהמוקד, #לשכתעושילחםהפנים , #לשכתביתהמוקד , #לשכתהחותמות , #לשכתהטלאים, #שערהשיר , #שערהניצוץ. , #ביתהניצוץ , #טומעולת , #מזבחהחיצון, #הכבש, #יסודהמזבח, #המערכההגדולה, #התפוח,#מערכתהקטורת, #המוכני, #הכיור , #שלחןלחם#הפנים, #לחםהפנים, #מזבחהזהב, #מזבחהקטורת, #מזבחהפנימי, #מנורתהזהב, #ארוןהברית , #הכרובים, #ההיכל, #קודשהקודשים

למידע נוסף על מיצגים והזמנות
055-6693-224
lba-vr.com
כתובת להארות והערות
lba.new.vr@gmail.com


#אטרקציהלחרדים
#אטרקציותלדתים
#אטרקציות למשפחה
#ביתהמקדש
#מציאותמדומה
#אטרקציהלמשפחות
#חרדים
#3d
#ארוןהברית
#מזבח
#לחםהפנים
#מנורתהזהב
#שלחןלחםהפנים