Telegram app
דואט של פעם בחיים – 3משה צבי ( ובנו בכורו ) + נפתלי ארנפלד הרב אברהם סייג שהרכיב מילים לפיזמון ומשה צבי בתים מהמקורות עם לחן מקורי + אייל אהרון אחד שרקח ניגונים כמו שרק הוא מנגן = שיר מופלא שניתן לשמיעה בכל אירוע או מצב והוא פועל כמו ששיר אמור לפעול ” ולהחיות ” – לנסוע אל הצדיק, להתקרב אליו ולדעתו הקדושה – זהו מסע שלא נגמר לעולם. אולי משום כך אמר רבינו ש”צריך לנסוע להצדיק” ולא אמר “לבוא” או “להגיע”. כי מי הוא זה שיוכל לומר שכבר “הגיע”, שכבר ירד לסוף דעתו של הצדיק ונמצא במחיצתו ממש? “כי מחמת שמוח הצדיק בעצמו אי אפשר לקבל ממנו,מפאת קדושתו העצומה, על כן הוא צריך להתכסות”
הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז”ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!
“ש”–מירת הברית
“מ”–וחין
“ח”–צות
“ה”–תבודדות:):)
.(`*•.¸( `*•.¸ ¸.•*´ )¸.•*´)
…«´`•..נ נח נחמ נחמן מאומן..•´`» רבי נחמן גילה לנו זאת בפירוש בצורה ברורה לחלוטין ואמר:

* “אמר לאחד, שהכח שהיה לדוד המלך ע”ה לומר שמונה פעמים:אבשלום בני, בני וע”י זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן-עדן, כמו שאמרו רז”ל, זה הכח יש לו גם-כן, שהוא יכול להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן-עדן”. (חיי-מוהר”ן רח”צ)

* “אמר אותי צריכים העולם; לא מבעיא אתם, כי אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי, אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי, כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב, וגם אפילו אומות העולם צריכין אותי, אך דיו לעבד להיות כרבו” (שם ר”נ)

* “אמר אני איש פלא ונשמתי פלא גדול” (שם רנ”ו)

* “פעם אחת אמר: הייתי סבור, שהיצר הרע שלי אומר לי, שאין מי שינהיג את בני הנעורים כמוני; עכשיו אני יודע בבירור שאני מנהיג הדור יחידי בעולם, ואין מנהיג כמוני” (שם רנ”ח)

* “אמר:כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות” (שם רס”ו)

* “שמעתי בשמו שאמר, שהשיג יחידה בתכלית מדריגה עליונה” (שם רס”ז)

* “פעם אחת דיבר עמי מעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת כי-אם כשמתקרבים להצדיק האמת שבדור” (שם רצ”ט)

* “אמר:אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, אבל איני יכול לקרב כי-אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו” (שם ש”ז)

* “אמר:כל מי שיציית אותי ויקיים כל מה שאני מצוה, בוודאי יהיה צדיק גדול, יהיה מי שיהיה, והעיקר-להשליך שכל עצמו לגמרי; רק כאשר יאמר הוא, יקיים הכל כמאמרו” (שם ש”כ)

* “אמר:אני נהר המטהר מכל הכתמים” (שם של”ב)

* “כבר הבטיח רבנו ז”ל וייחד שני עדים כשרים על זה, שכשיסתלק כשיבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו אלו העשרה פרקי תהלים (התיקון הכללי), אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לזה האדם.
ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגיהנום, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלו ישוב לאוולתו חס-ושלום.
#מה_לכם_לדאוג_משה_צבי
ובלילה שקודם הסתלקותו אמר:מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם; ומה אם
הנשמות שלא הכירו אותי כלל מצפים על התיקונים שלי, מכל שכן אתם –