Telegram app
בני ישראל עומדים לפני ים סוף
המצרים מאחוריהם
הלחץ גדול. העם בהיסטריה.
עומד משה רבנו ומתפלל לה’.

פונה אליו הקב”ה ואומר:
ידידי טובעים בים ואתה עומד ומאריך בתפילה?

לפעמים הקב”ה רוצה שפשוט נזוז…
שנעשה משהו.
שנקפוץ למים…