Telegram app
שעה אחת של קורת רוח: “מסע המלכות” ההיסטורי ממרן הגה”ק בעל ברך משה מסאטמאר זי”ע לארצינו הקדושה, לפני שלושים שנה בחודש סיון תשנ”ד לפ”ק, לרגל חינוך קריה החדשה בירושלים “קרית ויואל משה”, עם בניני מגורים למאות חסידי סאטמאר, ועל ראשם בנין בית המדרש מרכזי “ויואל משה” ע”ש מרן הקוה”ט רבי יואל מסאטמאר זצוקללה”ה בעל מחבר ספה”ק ויואל משה, שנהפך ברבות השנים לתל תלפיות לאלפי דיירי הסביבה.

פרסם לראשונה לרגל ההילולא השמונה עשר של מרן בעל ברך משה זי”ע: