Yossi’s Choir & Cantor Shlomo Seletski Present: Ateret Nitzahon Medley. Arrangement & Music Production: Yossele Kletzkin

מקהלת ישיש והחזן שלמה סלצקי מגישים: מחרוזת עטרת ניצחון. עיבוד והפקה מוזיקלית: יוסל’ה קלצקין.

עם ישראל היקר!

בעיצומו של חג שמחת תורה, הושבתה השמחה, כאשר רוחות מלחמה נשבו בחוצות.
עם ישראל עצר את נשימתו לנוכח האסון הנורא, ככל שחלפו השעות, והטרגדיה התגלתה במלואה.

בדיוק באותם שעות אימה ופחד, התגלו מתנות יקרות שהיו חבויים בלבבות עם ישראל, שהתגייס לעזרת ד’ בגיבורים, כל אחד כפי יכולותיו. אשרינו מה טוב חלקנו שאחדות ואהבה היא מנת חלקנו.

השיתוף פעולה בין מקהלת ישיש והחזן שלמה סלצקי אינו חדש, מזה 7 שנים שהם מופיעים יחדיו בארץ ובעולם.

בין פרק תהילים לתפילה, עלה במוחו של המנצח יוסל’ה קלצקין לסמל אחדות ואהבה בעם ישראל: מקהלה חסידית שרה שירים ישראלים המסמלים את גבורתו של עם ישראל בימים אלו ממש, כאשר אחינו מסכנים את נפשם ברצועת עזה.

השיר הראשון נכתב במקורו כהשראה לבני מתתיהו, שאת גבורתם אנו מציינים בימים אלו. והוא מסמל את גבורת הלוחמים המחרפים את נפשם, ולהם נאה התהילה.. (דודו ברק, שייקה אופיר).

השיר השני גם בהשראת המקור, בה חובש מקריב את חייו למען חייל שנפצע במלחמה, וגם בימינו שמענו סיפורים דומים (דן אלמגור, אפי נצר).

השיר השלישי הוא תפילה ותקווה שראשי ומגיני ארץ קדשינו יקבלו סיוע ממרומים לנתב את דרכה של ארץ ישראל בימים כה סבוכים (הרבנות הראשית, סול זים)

והרביעי כמובן בברכת ברכה והצלחה לחיילי צה”ל (הרבנות הראשית, דובי זלצר).
מוקדש לעם ישראל באהבה ממקהלת ישיש!
טקסט:

אחי בכורי יוחנן
אליך קוראים השמים
שומר נתיביך מלאך בלבן
מפרש הוא עליך כנפיים.

שני לי יקרת שמעון
אל חום המדבר פעמיך
מרכבת זהב ומרכבת שריון
לי שומרות את כ”א שנותיך.

אחי גיבורי
גיבורי התהילה
לכם תפילתי העולה ועולה.
הם התקדמו לאט. הכל היה רגוע.
מנגד הנהר וגומא מרשרש
פתאום רעם ברק, אחד צעק: פצוע!
אני כבר בא- ענה לו החובש.
עלינו על מוקש! – צעק אז הפצוע,
אני כאן, לצידך – ענה לו החובש.

ברד של אש ניתך, ברד כבד קטוע,
מעבר לנהר, לגומא הרוחש.
הַשאירו אותי כאן – ביקש אז הפצוע,
עזוב שטויות – ענה לו החובש.
תציל את עצמך – ביקש אז הפצוע.
אני נשאר איתך – ענה לו החובש.

חזק את ידי מגיני ארץ קדשנו, והנחילם אלוקינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם.
ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו.
הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ונאמר אמן.