Telegram app
בס”ד

מחרוזת סליחות,dj-דוד אבוזמיל

1.יובל טייב – בן אדם

2.לייב סשן “ליקוטי סליחות” – דניאל סעדון

3.בן דרעי & אליהו חי – מחרוזת סליחות | Ben Deri & Eliyhu hay – M’achrozet Selichot

4.משה דוויק – אוחילה לאל | Moshe Dweck – Ochila

כל הזכויות שמורים לזמרים,ליוצרים ולמעבדים,ולמלחינים.