Telegram app
בלק מלך מואב חושש מבני ישראל ומזמין את שירותיו של בלעם הנביא, במטרה לקלל את בני ישראל. האם יצליחו בלק ובלעם בתכוניותיהם? שרה מספרת את פרשת בלק לילדים. שבת שלום!