Telegram app
מילים: משה קלוגהפט, לחן: עמיר בניון, עריכת קליפ: רונן וולמן

תישן ילד תישן
מישהו ער בשבילך אז תשכב
קח את תיק האוכל
ולך אל הגן עכשיו
גם הוא יאכל
את מנות הקרב

תצחק ילד תצחק
הוא נושך שפתיו בשבילך עכשיו
תבעט בכדור תתפלש בחול
גם הוא מנער עכשיו
את החול ממדיו

וכמו הנשר הוא יבוא
וישא אותך על גבו
הוא יספוג החיצים אל ליבו
במסע במדבר רק עקבותיו בעפר
הוא נושא אותך על כפיו כל הזמן
אז תישן ילד תישן

תרוץ ילד תרוץ
גם הוא בתופסת הם רודפים אחריו
קפוץ בחבל
גם הוא משתלשל מחבל עכשיו
יש אמא בבית רק שמור לה עליו

וכמו הנשר הוא יבוא
וישא אותך על גבו
הוא יספוג החיצים אל ליבו
במסע במדבר רק עקבותיו בעפר
הוא נושא אותך על כפיו כל הזמן
אז תישן ילד תישן

ובלילה עצום את עיניך
הוא פוקח עיניו בשבילך
ותגיד רק תודה
תשיר לו שיר ערש בליבך
הוא יזמזם חזרה
מעמדת השמירה