Credits:
Composed by Moshe Dov Goldwag
Arranged & Background vox by Ari Goldwag
Sheves Chaverim vocalists: Moshe Dov Goldwag, Avi Rubin, Yehoshua Rubin, Eliyahu Schneider, Yedidya Schneider
Mixed by Ari Goldwag
Mastered by Tom Waltz