Recording for the album Sheves Chaverim 2 – the song Tehilos.
Vocalists: Moshe Dov Goldwag, Avi Rubin, Eliyahu and Yedidya Schneider