Telegram app

“Jerusalem of Gold” (ירושלים של זהב‎, Yerushalayim Shel Zahav)was written by Naomi Shemer in 1967. Here, it performed by Ofra Haza