Subscribe to https://www.youtube.com/@refaelyigal

Tens of thousands of Gerrer Chassidim attended a massive Chasunah on Tuesday evening of the Gerrer Rebbe’s granddaughter.

The Chausunah is taking place in the large Gerrer Beis Medrash on Rechov Yirmiyahu.

The kallah is the daughter of the Rebbe’s daughter and son-in-law HaRav Chaim Yehoshua Schorr, Rosh Yeshivas Chiddushei HaRim in Bnei Brak and the chasan is Yisrael Bergman, the son of Rav Menashe Bergman of Tel Aviv.

The chuppah took place at 4:15 on Rechov Yirmiyahu and the seudah and dancing are taking place in the Gerrer Beis Medrash.

למעלה מרבבת חסידים רקדו לאחר החופה בשמחת החתונה לנכדת האדמו”ר מגור, בת לחתנו הגה”ח רבי חיים יהושע שארר, ראש ישיבת חידושי הרי”ם בבני ברק עם החתן ישראל ברגמן, בן הרב מנשה ברגמן מתל אביב. החופה והסעודה – בבית המדרש הגדול בירושלים.

אירועי השמחה התחילו בצהריים באירוע “קינדער טיש” המיועד לילדי החסידות שאינם משתתפים בשמחת החתונה. לאחר מכן נערך טקס התנאים בביתו של הרבי שם כובד הגרחי”א לנדא רבה של בני ברק, ולאחר מכן התקיים מעמד הקבלת פנים המסורתי עם בחורי הישיבות שכנהוג בגור אינם משתתפים במעמד החופה.

במעמד החופה נעמדו קהל הרבבות על פני רחוב ירמיהו, גברים לעבר רח’ צפניה ונשים לעבר רח’ בריינדיס. הציר עצמו נחסם לתנועה.

במעמד החופה כובד האדמו”ר מגור בסידור קידושין, בקריאת הכתובה הגרי”מ לאו, וכן עמוד ההוראה הגר”י זילברשטיין. הראש”ל הגר”י יוסף והאדמו”רים מבאיאן, מודז’ץ׳ ואלכסנדר כובדו בברכות.

בניגוד לנהוג עד היום, הפעם לא עברו כלל חסידי גור לברכת מזל טוב אצל הרבי, מעמד שהיה אורך כשלוש שעות, וה”אדורך גיין” המסורתי צומצם לאלה שלא משתתפים בחתונה וכן משפחת האדמו”ר, נכדיו ואחייניו ונכדי האדמו”רים הקודמים לבית גור ותושבי חו”ל.