Telegram app

This song was so bold and unique, I can’t stop thinking about it.

חביבי אני
בצניעותי
בכל יום ניצב
לפניך מלך

וכמו שאני
בתמימותי
בכל יום אקרא
לפניך מלך

יש לי שאלה
בצומת לא ברורה
האם לרוץ מהר ?
ומה המטרה ?

ערום אני ניצב לפניך
ענני אלוהיי

כל הזיכרונות נשטפו להם בגשם
ואת העתיד כבר קשה מאוד לראות
כל מה שנשאר זה להאמין בשקט
ובתוך החושך להיות האור

חביבי אני
בצניעותי
בכל יום ניצב
לפניך מלך

וכמו שאני
בתמימותי
בכל יום אקרא
לפניך מלך

הבל הבלים
מהכל טעמתי
קשה לי להתמיד
איפה לא נפלתי
וחטאתי
ופשעתי
אז תבוא קצת לקראתי אבא

יא חביבי תתעורר
על עצמך אל תוותר
העולם גדול
ואני איש קטן שרוצה יותר

שוב בתוך עצמי אבא
תודה לך על מה שאין

חביבי אני
בצניעותי
בכל יום ניצב
לפניך מלך

וכמו שאני
בתמימותי
בכל יום אקרא
לפניך מלך