Telegram app
מחרוזת “קרב יום”
ניגונים מאוצר רבותנו הק’ לבית באסטאן זי”ע

כאשר מתקרב סוף עריכת הסדר בליל פסח, הלב היהודי מתרומם ומתגעגע לגאולתנו הנצחית ממעמקי הגלות הארוכה, ובתקוה איתנה לעידן החדש המקווה אשר בהם כל העולם כולו יזהיר מכבוד ה’ המופיע בהדר גאונו על בית המקדש השלישי ועל פני הרי ציון וירושלים. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. תאיר כאור יום חשכת לילה.

אצל הוד כ”ק רבותה”ק לבית באסטאן זי”ע היו רגעים אלה ‘שיא הסדר’ ובבחינת ‘הילולא פקע איגרא’, והיו שרים ניגונים עתיקים הללו (ועוד ניגונים אחרים אשר יופיעו בס”ד בהמשך) מתוך דבקות עילאית ומרוממת ובהשתפכות הנפש. חלקם הם ממסורת עתיקה ממרן אור שבעת הימים הבעש”ט ותלמידיו הקדושים זי”ע, וחלקם הולחנו ע”י הוד כ”ק רבותנו הק’ זי”ע בעצמם לכבוד הרגל.

הניגונים המופיעים כאן עתה הם מתוך סדרת ‘נעימות מועדים לשמחה’, ויו”ל ע”י המכון להוצאת ניגוני רבותנו הק’ שע”י ביהמ”ד קהל חסידים במונטריאול. הניגון הראשון הוא ממסורת עתיק יומין עד למרן אור שבעת הימים הבעש”ט הק’ זי”ע ומושר גם בשאר חצרות הקודש. הניגון השני הולחן על ידי כ”ק אדמו”ר מוהר”מ הלוי מבאסטאן זי”ע, והניגון השלישי הולחן גם על ידו בתקופה קדומה יותר לכבוד חג הפסח תשי”ח, ומופיע כאחד מבין ט”ו הניגונים שיצאו לאור בשנת תשכ”ד ע”י בנו כ”ק אדמו”ר מהרח”א הלוי זצ”ל.

שמיעה נעימה ומרוממת וחג כשר ושמח!

מוגש ע”י ביהמ”ד ‘קהל חסידים’ דמונטריאל לחג הפסח תשפ”ד.

עיבוד מוזיקלי וקולות: אנשי עקשטיין
סולן ילד: שלומי קאטה – שמואל קליין
הקלטות ועריכה: חזקי פיש, דינאמיק סטודיו
עיצוב גרפיקה: חיים יצחק גראס – SeeIt Media

כל הזכויות שמורות.

Credits

Arranged by Anshy Eckstien
Solo Boys: Shloimy Koth – Shmiel Klein
Recordings & Edit: Cheskie Fisch- Studio Dynamic
Cover Design: Chaim Y Grosz – SeeIt Media.