קרדיטים:
עיבוד תזמור וניצוח: מנחם בריסטובסקי
לחן ומילים: עלשטיין, פאריש & גאטהארד
במאי & תסריט: יהודה גרובייס
מפיק: איציק גרובייס
מפיקה בפועל: דיני גרובייס
צילום & תאורה: אריק רפאל מזרחי
עריכה: רחלי גוטרמן & אלדד אייזנמן


Credits:
Arranged, conducted & orchestrated by:
Menachem Bristowski
Composed by: Elston, Parish and Gothard
Director & Screenplay: Yehuda Groveis
Producer: Itzik Groveis
Active Director: Dini Groveis
Photography & lighting: Eric Raphael Mizrahi
Editing: Racheli Guterman & Eldad Eisenman


מילים ביידיש:

אוט זע איך די צינסט די ליכט פאר שבת
די שכינה רוט און לייכט אויף דיין געזיכט
הייליג ייעדעס ווארט געטליך ווערט דאס אורט
בענטשענדיק די ליכט.
מאמעלע מאמעלע
מיט ליבשאפט וועל איך רופען דיך
מאמעלע
אויגען מיד, שוואך דיין האנט
א גולדען הארץ הוסט דו
וואס ייעדעס קינד פערשטייט
איך געדענג וי די פלעגסט מיך בערויגען
א קינד פון דריי יאהר בלויז
איך דארף דיך זעהר
וי די פלעגסט מיך זעצען
דאמולסט אויף דיין שויס
מיט א קיש אובגעוישט ייעדעס טרעהר
וייס דיין קאפ, וי שניי וואס פאלט
גאט ווי עם טוט באנק
וואס די וערסט גרוי און אלט
מאמעלע, מאמעלע
זיי געבנשט פון גאט מאמעלע

English Translation:

When I see you, you are lighting the Shabbat candles,
God’s presence is resting and lighting up your countenance,
Every word is holy, this place becomes godly,
Blessed is the light.

Mother, dear mother,
With love do I call you Mother,
Tired eyes, your hand is frail,
You have a golden heart, and every child understands this.

I remember how you hushed me,
A child just three years old, I needed you so much,
How you used to put me on your lap,
With a kiss would wipe away every tear.

White is your head, like falling snow,
God, how sorrowful it is that you are grey and old,
Mother, dear mother,
May God bless you, Mamele.