כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך, לך, לך אתננה ולזרעך עד עולם לך אתן את הארץ הזאת את הארץ, הארץ הזאת וברך כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה


Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *