כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך, לך, לך אתננה ולזרעך עד עולם לך אתן את הארץ הזאת את הארץ, הארץ הזאת וברך כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה