More than  8000  videos to celebrate the Jewish story that unite us now.


Shopping Cart

קרב שלא ישכח לעולם! תחוו את הרגעים ההיסטוריים של המצור הרומי על ירושלים בשנת 70 לספירה שהביא לחורבן הבית השני. בדרמה עוצרת נשימה מציג הסרט `מקדש בלהבות` את הטקטיקה הברוטאלית שהפעיל טיטוס ולגיונותיו כדי להכניע את ירושלים הנצורה, הסרט ממחיש באופן ראלי עד כאב את קרב הגבורה הנואש שניהלו הלוחמים היהודים להגנת עירם האהובה .. עד טיפת דמם האחרונה.