.וצדקתך אלקים עד מרום; אשר עשית גדלות, אלקים מי כמוך
.`מי כמכה באלים ה
‘תהלים עא

And Your righteousness, O G-d, is unto the high heavens; for You do great things. O G-d, who is like You?
PSALMS 71:19

Your righteousness Hashem is mighty.
Like all the wonders that you do.
We`re so thankful for the blessings you send us.
The love you show us, who is like You?