A Torah shiur on Tisha b’Av with Rabbi Sholom Gold of Har Nof, Jerusalem