Lyrics

מה יהיה
מה יקרה
מה יהיה יהיה מחר
כל אחד מחפש תשובות
יש רק שאלה

מה יהיה
ממה נחיה
מה יהיה יהיה מחר
כל אחד יש לו שאלות
מי יגיד תשובה

אבל מה אני יודע מה מה
רק אחד אני יודע

אחד אחד אני יודע
אחד את זה אני יודע
אחד הוא אלוקנו שבשמיים
שומר על כל הארץ בכל רגע בחיים
אחד אחד אני יודע
אחד את זה אני יודע
אחד הוא אלוקנו אלוקנו זה
הוא היה והוא הווה והוא תמיד יהיה