Led by Yisroel Sosna after the end of Bein Hazmanim Tishrei in Jerusalem.

בסיומו של בין הזמנים תשרי
יצאו 3,000 בני ישיבות גדולות
חברי חבורת “לבקר בהיכלו”

ובני ישיבות קטנות
חברי חבורת “תן בליבנו” ליום כיף בצפון,
ביוזמתו של מ”מ ראש העיר ירושלים,
הרב צביקה כהן.

לעת ערב ישבו בני הישיבות, ברחבת ענק שהוכשרה לצורך כך,
לשירת המונים עם ישראל סוסנה
בשיר שהפך להמנון של בני החבורה
“שבתי בבית ה’ כל ימי חיי לחזות בנועם ה’ ולבקר בהיכלו…”

אחת שאלתי
לחן: פינקי וובר
מילים: מקורות

טאטאל’ע
לחן ומילים: הרב דן סגל

אחת שאלתי מאת ה’
אותה אבקש,

שבתי בבית ה’
כל ימי חיי,

לחזות בנועם ה’
ולבקר בהיכלו.