Yonatan Razel- Ekra LaYofi

מילים:
אקרא ליופי
והיופי יופיע
כחתן היוצא מחופתו
האור ייגע בי
ייגע ויגיע
ושמחה גדולה תבוא איתו.

אקרא לקשת
אבקש את הצבע
היפה ביותר ליום הזה
האור ייגע בי
פשוט כמו הטבע
גם מקצב הלב המתפלא.

כי אין דברים
בלי נשמע קולם
בקול רינה
בקול שופר
ועד קצווי עולם,
עד קצווי עולם.

אקרא ליופי
והיופי יופיע
כממתין לעיני המתבונן
האור ייגע בי
השחר יפציע
בזמנים של חסד ואמת.

כי אין דברים
בלי נשמע קולם
בקול רינה
בקול שופר
ועד קצווי עולם,
עד קצווי עולם.

מתוק מדבש, יקר מפז
עולם שנברא במילה
נשמר במבט.